Regulations

Regulamin strony internetowej „www.aliga.com.pl”

 

 

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki usługi

§4 Pliki do Pobrania

§5 Postanowienia końcowe

 

 

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje, prawa i obowiązki wynikające z użytkowania Strony internetowej aliga.com.pl Regulamin został spisany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§1 Podstawowe definicje

 

 1. Strona internetowa – https://www.aliga.com.pl
 2. Administrator – Katarzyna i Paweł Gałązka - ALIGA K i P Gałązka Sp. j. NIP: 952-206-21-40, tel: 503-103-193.
 3. Adres – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie rozumie się przez to następujące dane:
  • siedzibę: Mirtowa 1D, 04-690 Warszawa
  • adres mailowy: aliga@aliga.com.pl
 4. Prezentowany Towar – Produkt, rzecz ruchoma (z wyświetlonego asortymentu),
 5. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją odpowiedzi na zadane pytanie. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych określone zostały w „Polityce prywatności” Strony Internetowej.
 2. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna i Paweł Gałązka - ALIGA K i P Gałązka Sp. j. NIP: 952-206-21-40, ul. Mirtowa 1D, 04-690 Warszawa, tel: 503-103-193, mail; aliga@aliga.com.pl
 4. Każdej osobie i podmiotowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których administrator prowadzi zbiór danych osobowych;
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez administratora;
  • ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Każdej osobie zgodnie z punktem 4 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

 

§3 Warunki usługi

 1. Usługa prowadzona przez www.aliga.com.pl polega na prezentacji towaru z wyświetlonego asortymentu.
 2. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 3. Koszty Użytkownika związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownika podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

§4 Pliki do Pobrania

 1. W przypadku wysłania zgłoszenia bądź chęci pobrania materiałów ze strony klienci mają możliwość pobrania katalogów, atestów bądź zdjęć produktów w obszarze strony zwanym „Strefą klienta hurtowego”
 2. Katalogi, atesty bądź zdjęcia produktów są własnością Administratora

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. Strona Internetowa honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel Strony, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji o odpowiedzi na „zapytanie” z formularza kontaktowego;
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat;
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszej strony nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 1. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  • zmiany przepisów prawa;
  • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  • zmiany danych Administratora, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Użytkownicy w/w strony mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2020r.

 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu podmiotowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Użytkownicy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/